PREZENTACJA INTERAKTYWNA
WIRTUALNY SPACER
ANKIETA
Wspólnie dbamy o środowisko

PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK

ODPADY
BUDOWLANE
I ROZBIÓRKOWE

MEBLE
I INNE ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

PAPIER
I TEKTURA

SZKŁO

METALE
I ODPADY
WIELOMATERIAŁOWE

TWORZYWA SZTUCZNE

ODPADY ZIELONE

ODZIEŻ I TEKSTYLIA

ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
(INNE NIŻ PRZEMYSŁOWE)
I SAMOCHODOWE

CHEMIKALIA
(ODPADY FARB, LAKIERY,
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

PRZETERMINOWANE LEKI

ZUŻYTE OPONY

 

WYKAZ PSZOK-ÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMIN OBSŁUGIWANYCH PRZEZ PGK SP. Z O.O.

• Miasto Słupsk - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z.o.o, ul. Szczecińska 112, 76-200 Słupsk oraz Zakład Utrzymania Czystości, ul. Bałtycka 11A, 76-200 Słupsk,
• Gmina Słupsk – Zakład Utrzymania Czystości, Bierkowo 120, 76-112 Bierkowo oraz Zakład Utrzymania Czystości, ul. Bałtycka 11A, 76-200 Słupsk,
• Gmina Kobylnica – Zakład Utrzymania Czystości, ul. Bałtycka 11A, 76-200 Słupsk,
• Gmina Główczyce – Gminna Oczyszczalnia Ścieków, ul. Skórzyńska, 76-220 Główczyce,
• Gmina Dębnica Kaszubska – na terenie ZGK Sp. z o.o. przy ul. Ks. Antoniego Kani 48 D, 76-248 Dębnica Kaszubska,
• Gmina Ustka – na terenie ZGK Sp. z o. o., ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka.

WSZYSTKO CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O PSZOK-ACH

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK-i, przyjmują bezpłatnie odpady komunalne selektywnie zebrane w Państwa gospodarstwach domowych. Zebrane odpady przekazywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bierkowie.

Co możemy oddać do PSZOK-ów?

• makulaturę, szkło i tworzywa sztuczne,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• leki;
• chemikalia i inne odpady niebezpieczne,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony,
• zużyte baterie i akumulatory,
• odpady zielone,
• odzież i tekstylia,
• odpady budowlane i rozbiórkowe (do 1m3 z nieruchomości poożonych na terenie Miasta Słupska i Gminy Kobylnica; do 200 kg z terenu Gminy Słupsk).

Jakie odpady nie są przyjmowane w PSZOK-ach?

• odpady inne niż komunalne*,
• materiały zawierające azbest,
• papa i styropian budowlany,
• zmieszane odpady komunalne,
• odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
• odpady w ilościach i charakterze wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej.

* Odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych                                                                                                                                                                                                                                                                        zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach -Dz. U. z 2013 r. poz. 21

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piatku od godz. 7.00 - do godziny 18.00

w soboty od godz. 7.00 - do godziny 15.00

Materiały do pobrania: