PREZENTACJA INTERAKTYWNA
WIRTUALNY SPACER
ANKIETA
Wspólnie dbamy o środowisko

PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEJ
ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

PSZOK

ODPADY
BUDOWLANE
I ROZBIÓRKOWE

MEBLE
I INNE ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

PAPIER
I TEKTURA

SZKŁO

METALE
I ODPADY
WIELOMATERIAŁOWE

TWORZYWA SZTUCZNE

ODPADY ZIELONE

ODZIEŻ I TEKSTYLIA

ZUŻYTY SPRZĘT
ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY
(INNE NIŻ PRZEMYSŁOWE)
I SAMOCHODOWE

CHEMIKALIA
(ODPADY FARB, LAKIERY,
ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

PRZETERMINOWANE LEKI

ZUŻYTE OPONY

 

WYKAZ PSZOK-ÓW DLA MIESZKAŃCÓW GMIN OBSŁUGIWANYCH PRZEZ PGK SP. Z O.O.

• Miasto Słupsk -  przy ulicy Szczecińskiej 112 oraz Bałtyckiej 11A w Słupsku
• Gmina Słupsk – przy ulicy Bałtyckiej 11A w Słupsku oraz na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie  -  Bierkowo 120
• Gmina Kobylnica – przy ulicy Bałtyckiej 11A w Słupsku
• Gmina Główczyce – Gminna Oczyszczalnia Ścieków, ul. Skórzyńska, 76-220 Główczyce,
• Gmina Dębnica Kaszubska – na terenie ZGK Sp. z o.o. przy ul. Ks. Antoniego Kani 48 D, 76-248 Dębnica Kaszubska,
• Gmina Ustka – na terenie ZGK Sp. z o. o., ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka.

WSZYSTKO CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O PSZOK-ACH

 

Do PSZOK bez żadnych opłat mieszkaniec może przekazywać następujące odpady komunalne:

 

Jakie odpady nie są przyjmowane w PSZOK-ach?

• odpady inne niż komunalne*,
• materiały zawierające azbest,
• papa i styropian budowlany,
• zmieszane odpady komunalne,
• odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
• odpady w ilościach i charakterze wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej.

* Odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach -Dz. U. z 2013 r. poz. 21

 Godziny otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów  Komunalnych:

 

Materiały do pobrania: