niedziela, 23 września 2018
aktualności|galerie | napisali o nas|kontakt|przydatne linki
 

Kompleksowy program segregacji odpadów

Informacje o projekcie
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO
 

 
 
KOMPLEKSOWY PROGRAM SEGREGACJI ODPADÓW W BIERKOWIE
DLA MIASTA SŁUPSKA I POWIATU SŁUPSKIEGO - III ETAP

Informacje o projekcie

Program współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Program został zrealizowany od 30 września 2005r.
do 30 września 2007r.

BENEFICJENT PROJEKTU GMINA MIEJSKA SŁUPSK
INWESTOR ZASTĘPCZY
INŻYNIER KONTRAKTU
REJONOWY ZARZĄD INWESTYCJI W SŁUPSKU
PRZYSZŁY UŻYTKOWNIK PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ
SPÓŁKA Z O.O. W SŁUPSKU
 
PLANOWANE KOSZTY
 • KOSZTY
PLANOWANE WARTOŚĆ OKREŚLONA
W UMOWIE O DOFINANSOWANIE
Całkowity koszt projektu 16.067.400 zł 17.651.723,37 zł
Koszty kwalifikowane 14.554.600 zł 12.960.829,28 zł
Środki Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
10.915.950 zł 9.720.621,96 zł
Udział EFRR 75% 75%

Do grupy ostatecznych benificjentów korzystających z efektów realizacji projektu zaliczać się będą mieszkańcy Słupska i gmin powiatu słupskiego.

CELE PROJEKTU
Dążenie do zwiększenia ilości surowców odzyskiwanych do wtórnego przerobu, a w wyniku tego ograniczenie ilości odpadów składowanych na składowisku.

CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO PROJEKTEM
Teren objęty programem zamieszkuje ok. 177.000 mieszkańców, w tym w mieście Słupsk ok. 100.000, w mieście Ustka ok. 17.000.
Powiat słupski leży na środkowym Wybrzeżu. Jest jednym z najpiękniejszych przyrodniczo zakątków kraju o urozmaiconych krajobrazach, specyficznym morskim bioklimacie, niepowtarzalnej kulturze. Osobliwością przyrodniczą jest Słowiński Park Narodowy z unikatowymi w skali Europy ruchomymi wydmami na Mierzei Łebskiej, uznany w 1967 r. przez UNESCO za Światowy Rezerwat Przyrody.
Słupsk jest miastem o wielu funkcjach społeczno - administracyjnych w skali regionu, ośrodkiem nauki, kultury i sztuki. Pełni istotne funkcje w układzie komunikacyjnym regionu i kraju. W mieście dominuje przemysł obuwniczy, maszynowy oraz rolno - spożywczy. W gminach podstawowymi działami gospodarki są rolnictwo, leśnictwo i przemysł rolno - spożywczy, obuwniczy, turystyka i gospodarka morska.
 
Powiat słupski ma idealne warunki do uprawiania turystyki. Stanowi ona ważną dziedzinę gospodarki, a w przyszłości nabierać będzie większego znaczenia.

OPIS SYTUACJI BIEŻĄCEJ
Obecnie odpady zbierane z obszarów miasta Słupska oraz powiatu słupskiego składowane są na terenie zarządzanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku składowiska odpadów w Bierkowie. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki są dostarczane również na składowisko w Bierkowie, gdzie kierowane są do sortowni odpadów wyselekcjonowanych na linię technologiczną do sortowania tworzyw sztucznych oraz na linię do sortowania stłuczki szklanej. Obie instalacje wybudowane zostały w 2003 r. w ramach realizowanego "Kompleksowego programu segregacji odpadów - II etap".
Istniejące składowisko ma 16,48 ha i jest ponadto wyposażone w:

 • budynek administracyjny i socjalny dla zatrudnionych pracowników
 • 2 wagi samochodowe o nośności 60 t współpracujące z systemem komputerowej ewidencji odpadów
 • myjkę stanowiskową do mycia i odkażania podwozi pojazdów wyjeżdżających ze składowiska
 • krytą myjnię samochodową do mycia pojazdów oraz do mycia i dezynfekcji pojemników i surowców wtórnych
 • wiatę do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych
 • 2 budynki z generatorami prądotwórczymi do przetwarzania biogazu (odgazowanie składowiska) na energię elektryczną wraz z blokiem cieplnym do ogrzewania istniejących obiektów
 • wiaty warsztatowe
 • płytę kompostową z komposterem do produkcji kompostu z odpadów organicznych

Dotychczasowy system segregacji "u źródła" zapewnia odzysk surowców na poziomie tylko 3,5%. Szczególnie na terenach gmin wiejskich selektywna zbiórka charakteryzuje się niską efektywnością z uwagi na niedostatecznie rozwiniętą sieć pojemników do zbiórki surowców oraz brak dostatecznej ilości specjalistycznego sprzętu do ich zbierania i transportu. Z drugiej strony brak sortowni odpadów ze strumienia odpadów komunalnych uniemożliwia odzysk znacznej ilości surowców wtórnych znajdujących się w odpadach zmieszanych. Wg szacunków jest to ok.22,5%.
Obecnie używane kwatery na odpady zostaną zapełnione do 2006 r., więc konieczne staje się zbudowanie kwatery na balast, w której składować się będzie balast pozostający po sortowaniu.

OPIS PROJEKTU - PRZEDMIOT PROJEKTU
Składowisko odpadów w Bierkowie, ze względu na swoją lokalizację oraz dobrą infrastrukturę techniczną i technologiczną jest terenem planowanej inwestycji objętej niniejszym wnioskiem. Realizacja " Kompleksowego programu segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego - III etap" pozwoli na stworzenie w Bierkowie nowoczesnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów, który będzie zwieńczeniem dotychczasowych działań prowadzonych przez benificjenta w I i II etapie "Kompleksowego programu segregacji odpadów".
Przedmiotem projektu będzie:

 • budowa kwatery na balast o pow. 1 ha wyłożonego geomembraną
 • budowa sortowni odpadów zmieszanych pochodzących ze strumienia, o powierzchni 2550 m2, wyposażonej w ciągi technologiczne do transportu i odprowadzenia odpadów oraz niezbędne urządzenia techniczne umożliwiające zagospodarowanie wydzielonych surowców wtórnych,
 • zakup specjalistycznych pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych szt. 600
 • zakup specjalistycznych środków transportu do transportu balastu, przewozu materiałów inertnych przeznaczonych na przysypkę sanitarną i transportu surowców wtórnych szt.2
 • zakup kompaktora szt.2
 • zakup ładowarki samobieżnej szt. 1
 • zakup spychacza szt. 1

Sortownia wyposażona w ciągi technologiczne składające się z linii sortowniczych mechaniczno-ręcznych, zapewni segregację odpadów na poszczególne frakcje (składniki) do wykorzystania lub przetworzenia na poziomie 26%. Zakład taki wyposażony będzie w maszyny do prasowania i belowania poszczególnych wydzielonych surowców. Wysortowaniu podlegać będzie znacznie więcej składników niż przy segregacji obecnie stosowanej (szkło, papier, metale, tekstylia, tworzywa sztuczne, odpady niebezpieczne).
Wszystko to, co nie nadaje się do dalszego przetworzenia, wykorzystania i unieszkodliwiania (ok.40-50%) musi być składowane w kwaterze na balast. Kwatera na balast jest kolejnym niezbędnym obiektem, który musi powstać na składowisku w Bierkowie.
Pozostały odpad stanowić będzie odpad na pryzmę energetyczną, z której powstanie materiał inertny w wielkości ok. 30-35%.
Zarówno sortownia, jak i kwatera na balast, wymagać będzie wyposażenia w sprzęt i urządzenia specjalistyczne. Należy podkreślić, że nadal rozwijany będzie system segregacji "u źródła", poprzez zwiększenie ilości pojemników na surowce.

REZULTATY:
Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu będzie segregacja odpadów komunalnych w oparciu o sortownię w Bierkowie.

Zostaną wybudowane:
 • sortownia z wyposażeniem
 • kwatera na balast
Zostaną zakupione:
 • kompaktor szt. 2
 • ładowarka samobieżna szt. 1
 • samochody specjalistyczne szt. 2
 • spychacz szt. 1
 • pojemniki na surowce wtórne szt. 600

Mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu m. Słupska i powiatu słupskiego będą mieli zapewniony kompleksowy system unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów.

ODDZIAŁYWANIE:
Realizacja projektu zwiększy:
 • ilość gospodarstw domowych korzystających ze składowiska odpadów z 47.930 do 54.589 ,
 • powierzchnię terenów objętą działaniem składowiska ze 119.163 ha na 204.339 ha,
 • liczbę gospodarstw domowych objętych programem selektywnej zbiórki odpadów z 19.172 do 54.589,
 • ilość odpadów poddawanych segregacji z 14 t/dzień do 205 t/dzień
 • ilość odpadów przekazywanych do recyklingu z 6,5 t/dzień do 53 ton/dzień

Poza efektami mierzalnymi opisanymi powyżej, sortowanie odpadów pozwoli na odzysk bardzo wielu surowców wtórnych mających zastosowanie w przemyśle. Zmniejszy się radykalnie ilość odpadów deponowanych na składowisku, co pozwoli na wdrożenie efektywniejszych metod jego zarządzeniem z korzyścią dla środowiska.
Znaczna poprawa stanu czystości środowiska zaowocuje wzrostem atrakcyjności turystycznej tych terenów i rozwojem turystyki oraz agroturystyki. W dłuższej perspektywie czasowej, powyższe czynniki wpłyną na wzrost aktywności gospodarczej regionów objętych planowanym projektem i wpływać będą na stopniowe obniżanie się bezrobocia.

POWIĄZANIA Z CELAMI DZIAŁANIA:
Realizacja zadania zbieżna jest z celami zadania 1.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "Infrastruktura ochrony środowiska", które mówią m.in. o ograniczaniu ilości zanieczyszczeń przedostających się do wód i gleb, a także poprawie zarządzania środowiskiem. W wyniku realizacji powyższych celów nastąpić ma poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia standardów w zakresie ochrony środowiska zawartych w Dyrektywach przeniesionych na grunt polskiego prawa i powstania nowoczesnego zakładu unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów.

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU
Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Zakupiono 2 kompaktory, spycharkę gąsienicową ładowarkę kołową, dwa samochody bramowe, pojemniki do selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych. Wykonano kwaterę balastu stałego na terenie składowiska. Wybudowano sortownię odpadów zmieszanych o pow. 2500 m2.
zobacz więcej »

Infrastruktura i Środowisko Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Słupsk
Wirtualny Spacer - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
Porządne Pomorze
liczba odwiedzin: 3300638
© infocity

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112, centrala 59 843-40-22, 59 843-40-23, 59 843-40-93 fax 59 841-71-49
Wywóz odpadów 59 843-23-05, 59 843-40-22 w. 245, 246, Biuro Obsługi Klienta 59 843-40-22 w. 268, 247, 248, 253, 254, 279
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl