niedziela, 23 września 2018
aktualności|galerie | napisali o nas|kontakt|przydatne linki
 

Gospodarka Odpadami

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie

Zakład Unieszkodliwiana Odpadów w Bierkowie k. Słupska

zdjęcie 1
Wjazd na składowisko w Bierkowie - wagi samochodowe z elektronicznym systemem ewidencji i ważenia odpadów typu SCHENCK

W strukturze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów funkcjonuje składowisko odpadów stałych. Składowisko Odpadów Stałych w Bierkowie koło Słupska jest własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku. Udziały w Spółce w 100% posiada Gmina Miasto Słupsk. Składowisko zostało wybudowane w 1985 r. Przewiduje się jego eksploatację do 2020 roku. Całkowita powierzchnia składowiska to 16,48 ha.
W chwili obecnej teren eksploatowany wynosi 10.21 ha i obejmuje wypełnione (stare) składowisko o pow. 6,45 ha uszczelnione metodą tradycyjną pyłami podymowymi oraz zbiornik A o pow. 3,76 ha wyłożony warstwą szczelnej grubej folii PHED zwanej "geomembraną" podzielony na czynne kwatery A1 i A2.

geomembrana
Kwatera wyłożona
geomembraną
 
    staw1
Staw stabilizacyjny
zdj9
Kompaktor
  zdj8
Opróżnianie kontenerów
na składowisku 
 
zdj4
Kompostownia
płytowa na odpady
organiczne z komposterem
  azb
Kwatera do składowania azbestu
     

Rezerwa przeznaczona na rozbudowę składowiska wynosi 6.27 ha. Na składowisku znajduje się staw stabilizacyjny o poj. 4.490 m³, do którego odprowadzane są odcieki z kwatery A1. Przeprowadzono modernizację odwodnienia starej niecki składowiska, gdzie odpompowywane odcieki na powierzchnię ulegają rozdeszczowaniu.
W celu pozyskania gazu wysypiskowego na obszarze 8,95 ha składowiska odpadów stałych, wykonano 34 odwierty gazu i zamontowano instalację odgazowania złoża. Gaz kolektorami zbiorczymi doprowadzono do budynków generatorów, gdzie za pomocą 2 zespołów prądotwórczych przetwarzany jest na energię elektryczną i cieplną (blok cieplny). Energia ta pokrywa potrzeby całego zaplecza technicznego i socjalnego składowiska, a nadmiar sprzedawany jest do Zakładu Energetycznego.
Składowisko wyposażone jest w kwaterę o pow. 0,66 ha do składowania odpadów zawierajacych azbest. Kwatera ta posiada drogę technologiczną z placem manewrowym i wyizolowane dno z drenażem odcieków. Jest ogrodzona i obsadzona zielenią na zboczach skarp.
 

Sortownia odpadów zmieszanych

       
sortownia odpadów mieszanych 1
Sortownia odpadów zmieszanych - widok ogólny
 
    Kabina sortownicza frakcji grubej
Kabina sortownicza frakcji grubej
 
Kabina sortownicza frakcji średniej
Kabina sortownicza frakcji średniej
  Prasa bulejąca
Prasa belująca
PRESONA
 
 

Sortownia odpadów zmieszanych przeznaczona jest do sortowania odpadów komunalnych na następujące rodzaje: makulatura, kartony, tworzywa sztuczne miękkie (folia), butelki PET, opakowania chemii gospodarczej, puszki aluminiowe, szkło opakowaniowe, opakowania wielowarstwowe typu tetrapak. Planowana wydajność linii sortowniczej wynosi 42.500 ton odpadów rocznie w czasie jednej zmiany. Odpady dostarczane są samochodami służb komunalnych do tzw. strefy buforowej obiektu. Tam wybierane są elementy wielkogabarytowe, a pozostała masa odpadów taśmociągiem kierowana jest do kabiny wstępnego sortowania, gdzie następuje segregowanie surowców na folię lekką, makulaturę grubą, opakowania szklane białe i kolorowe. Z kabiny wstępnego sortowania odpady trafiają do sita sortowniczego, gdzie następuje mechaniczny rozdział odpadów na trzy frakcje:

 • mineralną: do 20 mm (szkło, ceramika, gruz, popiół, elementy organiczne, drobne tworzywa sztuczne),
 • średnią: od 20 do 100 mm (odpady organiczne, drobne surowce wtórne),
 • grubą: pow. 100 mm (większe od pozostałych odpady o cechach surowcowych). Frakcja mineralna podsitowa stanowi balast, służący jako warstwa przesypowa składowiska.

Frakcje średnie i grube poddawane są procesowi ręcznej segregacji w dwóch pozostałych kabinach sortowniczych - średniego i grubego sortowania. Z oczyszczonej frakcji średniej wydziela się elementy metalowe za pomocą separatora elektromagnetycznego. Po oczyszczeniu z odpadów szklanych, folii, butelek PET i opakowań aluminiowych frakcja średnia transportowana jest taśmociągiem na pryzmę energetyczną. Frakcja gruba po jej wysegregowaniu na folię lekką, butelki PET, opakowania typu tetrapak, puszki aluminiowe i opakowania po chemii gospodarczej - stanowi balast, który po odseparowaniu elementów metalowych transportowany jest na składowisko (kwatera balastu). W kabinach sortowniczych następuje ręczny wybór surowców wtórnych, które zrzucane są poprzez zsypy do pojemników w boksach pod kabinami. Stąd przesyłane są taśmociągiem kanałowym do prasy belującej, gdzie następuje automatyczne prasowanie surowców w bele przeznaczone do transportu.
 
Zobacz więcej...

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów jest wyposażony ponadto w:

  zdj1
  Obiekt socjalny
   
      byd
  Budynki generatorów
  zdj1
  Myjnia pojazdów
   
    gen1
  Generator
  zdj3
  Myjnia kół i podwozi
  samochodowych
  typu KARCHER
    gen2
  Wymiennik ciepła
  generatora
 • Zaplecze socjalno-biurowe dla pracowników;
 • Sortownię odpadów wyselekcjonowanych z taśmą do sortowania tworzyw sztucznych i makulatury oraz taśmą do sortowania szkła, gdzie prowadzone jest konfekcjonowanie selektywnie gromadzonych surowców,
 • Myjnię do mycia i odkażania kół i podwozi samochodów wyjeżdżających z wysypiska typu KARCHER,
 • Myjnię z obiegiem zamkniętym do mycia samochodów, kontenerów i surowców wtórnych,
 • Generator prądotwórczy - 2 szt.,
 • Dwie wagi samochodowe z elektronicznym systemem ewidencji i ważenia odpadów typu SCHENCK,
 • Wiatę do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych,
 • Kompostownię płytową na odpady organiczne z komposterem.


Na składowisku w Bierkowie składowane są odpady z miast: Słupsk, Ustka, Sławno oraz gmin: Słupsk, Ustka Kobylnica, Damnica, Główczyce, Dębnica Kaszubska, Smołdzino, Postomino, Trzebielino. Odległości z poszczególnych miejscowości na składowisko nie przekraczają 50 km.
 
Składowane odpady to głownie odpady komunalne (78%) oraz odpady inne niż komunalne. Przyjmowane odpady nie obejmują odpadów niebezpiecznych.

 
 

 

 
Infrastruktura i Środowisko Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Słupsk
Wirtualny Spacer - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
Porządne Pomorze
liczba odwiedzin: 3300721
© infocity

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112, centrala 59 843-40-22, 59 843-40-23, 59 843-40-93 fax 59 841-71-49
Wywóz odpadów 59 843-23-05, 59 843-40-22 w. 245, 246, Biuro Obsługi Klienta 59 843-40-22 w. 268, 247, 248, 253, 254, 279
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl