niedziela, 23 września 2018
aktualności|galerie | napisali o nas|kontakt|przydatne linki
 

Rewolucja odpadowa

Spostrzeżenia i wnioski po Słupskim Forum Gospodarki Surowcami Wtórnymi
Spostrzeżenia i wnioski po Słupskim Forum Gospodarki Surowcami Wtórnymi
[2015-02-05]

W odniesieniu do Słupskiego Forum Gospodarki Surowcami Wtórnymi, które odbyło się w Urzędzie Miejskim w dniu 21 stycznia 2015 r., przedstawiamy kilka spostrzeżeń i wniosków.

Czy rzeczywiście opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów tak znacznie wzrosły? 

Przedstawiciele niektórych spółdzielni mieszkaniowych, jak też jeden z mieszkańców, podnieśli problem wysokości opłat za świadczenie usług odbioru odpadów. Twierdzili, że przed wprowadzeniem „rewolucji śmieciowej”, opłaty w Słupsku były znacznie niższe i w przeliczeniu na jedną osobę miesięcznie wynosiły (brutto): 6,20 zł - SM „Dom nad Słupią”; 7,00 zł - SM „Czyn”; 5,00 zł - mieszkaniec.

Przypominamy, że w tym samym czasie, czyli od 1 stycznia 2013 r., cena za zagospodarowanie jednej tony odpadów zmieszanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie wynosiła 246,94 zł netto, niezależnie od tego, kto te odpady przywiózł (tj. PGK, King, Sommer, lub inne podmioty).
W 2012 r. jeden mieszkaniec Słupska wyprodukował 318 kg, a w 2013 r. 306 kg odpadów komunalnych zmieszanych. Opłata na tzw. „bramie” w Bierkowie w przeliczeniu na jednego mieszkańca miesięcznie wynosiła w 2013 r. 6,30 zł netto (6,80 zł brutto). Trudno zatem przyjąć, że załadunek, transport, amortyzacja samochodów, praca ludzi i inne koszty wyniosły tak niewiele (0,20 zł/os. mies.), przy założonej opłacie zaledwie 7 zł od osoby.

Tak niskie ceny odbioru odpadów dla obu wspomnianych spółdzielni mieszkaniowych były wynikiem konfliktów personalnych między dwiema prywatnymi, konkurencyjnymi firmami, które wprowadziły ceny dumpingowe, nie odpowiadające ponoszonym przez nie kosztom. W tym czasie nasza firma, za cenę 8, 23 zł netto za osobę miesięcznie (8,89 zł brutto), świadczyła usługi dla dwóch największych zarządców nieruchomości w Słupsku - Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”. Jak widać, cena ta była niewiele mniejsza, niż obowiązujące opłaty ponoszone przez mieszkańców, jeśli zadeklarują segregację odpadów (9,00 zł brutto).

Niezrozumiały jest również fakt wprowadzania opinii publicznej w błąd przez jednego z mieszkańców, który podczas Forum oświadczył, że przed 1 lipca 2013 r. płacił za odbiór i zagospodarowanie odpadów zaledwie 5,00 zł brutto za osobę miesięcznie. Prawdziwość oświadczenia mogliśmy zweryfikować, ponieważ mieszkaniec ten był naszym klientem w omawianym okresie.
Z posiadanych przez nas kopii faktur, uregulowanych przez uczestnika Forum,
wynika, że w okresie od 01.01. do 30.06.2013 r., mieszkaniec ten za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów, w przeliczeniu na jednego członka rodziny, zapłacił 10,99 zł brutto miesięcznie. Była to zatem opłata o niemal 2 zł wyższa od obecnej (jeśli mieszkaniec segreguje odpady), a także ponad dwa razy wyższa, niż wynikało z publicznej deklaracji mieszkańca w trakcie Forum.

Tego typu informacje nie służą rzetelnej debacie, a jedynie wzbudzają negatywne emocje i sugerują, że obecne koszty funkcjonowania całego systemu są znacznie zawyżone.

 

Ceny ZUO Bierkowo w porównaniu z innymi zakładami 

W trakcie Forum spotkaliśmy się także z zarzutami, że wynosząca 249,26 zł netto opłata za zagospodarowanie odpadów w ZUO w Bierkowie jest bardzo wysoka. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem cen obowiązujących w innych Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, które można porównać z ceną proponowaną przez ZUO w Bierkowie. Zestawienie znajduje się do pobrania na końcu niniejszego artykułu oraz w zakładce „Rewolucja odpadowa” po prawej stronie menu naszej witryny pgkslupsk.pl.

 

Minisortownie osiedlowe - dlaczego nie powstaną w Słupsku?

W trakcie Forum swoją prezentację przedstawił Pan Andrzej Bartoszkiewicz, pomysłodawca systemu EKO AB, o którym można było przeczytać także w słupskich mediach. Nie ma wątpliwości, że z różnych względów wprowadzenie tego systemu w Słupsku byłoby bardzo trudne, zarówno ze względów finansowych, jak i lokalizacyjnych. Nie można zapomnieć także o konieczności wydania ponad 10 mln zł na zakup sortowni, a także o tym, że koszty funkcjonowania tego systemu byłyby zdecydowanie wyższe niż obecnie funkcjonującego, który działa i jest rozwijany od wielu lat. Ponadto należy zwrócić uwagę na problem lokalizacji ponad 100 minisortowni. W wielu miejscach nie ma po prostu odpowiedniej przestrzeni na nie, a ponadto niewielu mieszkańców zgodziłoby się na ustawienie tego typu instalacji w bezpośredniej bliskości ich domów i mieszkań.

Według autora pomysłu w każdym takim obiekcie pracowałyby dwie osoby (na zmiany), zatem łącznie zatrudnić należałoby ok. 200 osób. Aktualnie w sortowni odpadów zmieszanych w ZUO w Bierkowie pracuje 70 sortowaczy, którzy obsługują cały region, a nie tylko miasto Słupsk.

 

System selektywnej zbiórki odpadów w Słupsku 

W roku 2007  miasto Słupsk, nakładem ok. 17 mln zł (przy udziale środków unijnych), wybudowało sortownię odpadów zmieszanych oraz rozszerzyło system selektywnej zbiórki odpadów u źródła, poprzez zakup pojemników na odpady surowcowe. Podejmowane działania pozwalają osiągnąć wymagane prawem poziomy recyklingu. Na każdą tonę przekazanych surowców do recyklingu posiadamy fakturę VAT, których istnienie kwestionował publicznie Pan Bartoszkiewicz.

Nasze działania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów zostały zauważone i docenione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz niezależne instytucje zajmujące się recyklingiem surowców i organizujące ogólnopolskie konkursy dla najlepszych firm, przyznając wyróżnienia i nagrody, np.:

 • Nagrodą w wysokości 10 tys. zł w Ogólnopolskim Konkursie Odzysku Odpadów Opakowaniowych (2013 r.);
 • Nagrodą w wysokości 5 tys. zł w konkursie o Puchar Recyklingu
  w kategorii Lider Zbiórki Tworzyw (2013 r.);
 • Nagrodą w wysokości 5 tys. zł w konkursie o Puchar Recyklingu
  w kategorii Szklana Statuetka (2012 r.);

Uzyskane nagrody nasze Przedsiębiorstwo przeznaczyło na działania z zakresu edukacji ekologicznej.

 

Podsumowanie 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej, przed nami jeszcze większe wyzwania w zakresie gospodarki odpadami. Aby nie utracić statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych podjęliśmy się realizacji bardzo kosztownych inwestycji, tj.: budowy kompostowni, modernizacji sortowni odpadów zmieszanych, intensyfikacji selektywnej zbiórki odpadów u źródła. Koszt realizowanych przez PGK inwestycji to ok. 20 mln zł.

Podtrzymujemy również deklaracje złożone na Forum:

 • Bezpłatne udostępnienie pojemników na butelki typu PET dla zainteresowanych zarządców nieruchomości zamieszkałych.
 • Uruchomienie w Zakładzie Robót Porządkowych przy ul. Bałtyckiej 11A
  w Słupsku punktu skupu stłuczki szklanej (szkła bezbarwnego oraz typu mix), a także innych frakcji odpadów surowcowych, np. folii.
 • Bezpłatne użyczenie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz bezpłatny ich odbiór z zainteresowanych placówek oświatowych, które podpiszą z nami umowę.
 • Zmodernizowanie niektórych pojemników do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, poprzez powiększenie otworów wrzutowych, ułatwiających wrzucanie większych elementów.

Ponadto informujemy, że w najbliższym czasie w siedzibie Spółki zorganizowane zostanie spotkanie z zarządcami nieruchomości, którego celem będzie omówienie dotychczasowych działań firm wykonawczych w ramach tzw. „rewolucji śmieciowej”. Spotkanie ma być okazją do wymiany uwag, wniosków i propozycji, które należałoby wprowadzić, zarówno po stronie zamawiającego, jak też firm realizujących usługę.

 materiały do pobrania:

1.Zestawienie cen RIPOK - zmieszane odpady komunalne pobierz (ikona) pobierz

« powrót 

spacer
Infrastruktura i Środowisko Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Słupsk
Wirtualny Spacer - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
Porządne Pomorze
liczba odwiedzin: 3300670
© infocity

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112, centrala 59 843-40-22, 59 843-40-23, 59 843-40-93 fax 59 841-71-49
Wywóz odpadów 59 843-23-05, 59 843-40-22 w. 245, 246, Biuro Obsługi Klienta 59 843-40-22 w. 268, 247, 248, 253, 254, 279
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl