niedziela, 23 września 2018
aktualności|galerie | napisali o nas|kontakt|przydatne linki
 

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ PGK SP. Z O.O. W SŁUPSKU.[2018-05-28]

 Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku zapewniało będzie określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:

1)       Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku - siedziba: 76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie weszło wskutek zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.

2)       Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez PGK Sp. z o.o. w Słupsku, jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz przepisami prawa cywilnego i gospodarczego.

3)       Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez PGK Sp. z o.o. w Słupsku dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych ze Spółką. W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegała będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.

PGK Sp. z o.o. w Słupsku deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

  • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Spółki,
  • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Spółki i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
  • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

4)       Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PGK Sp. z o.o. w Słupsku, w tym profilowaniu.

5)       Osobom, których dane Spółka przetwarza przysługują prawa:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)       PGK Sp. z o.o. w Słupsku przechowywała będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa gospodarczego, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.

7)       Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z PGK Sp. z o.o. w Słupsku umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.

8)       Spółka, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.

 

Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. w Słupsku

Odbiór odpadów zielonych w Mieście Słupsku[2018-04-06]

Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych, którzy złożyli „deklarację śmieciową” objęci są systemem odbioru odpadów zielonych w workach brązowych dostarczanych przez firmę odbierająca odpad w cyklu co dwa tygodnie w okresie od dnia 15 marca do 30 listopada.

W przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się większej ilości odpadu, Mieszkaniec może przekazać bezpłatnie odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Bałtyckiej 11 A, ul. Szczecińskiej 112,  lub do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Bierkowie.

Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe (zabudowa wielorodzinna)

 - w przypadku samodzielnego wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych zieleni –mogą bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. Bałtyckiej 11 A,

lub do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Bierkowie,

- w przypadku, gdy zabiegi pielęgnacyjne zieleni  Zarządcy zlecają firmie zewnętrznej to Firma jest  wytwórcą odpadów zobowiązanym do zagospodarowania wytworzonych odpadów zielonych we własnym zakresie;
Zarządy Ogrodów Działkowych i Firmy zobowiązane są do podpisywania indywidualnych umów z firmami świadczącymi usługi odbioru odpadów zielonych.

PGK posiada w swojej ofercie specjalistyczne pojemniki z funkcją przewietrzania do gromadzenia odpadów zielonych i bio w kolorze brązowym, po cenie:

- pojemnik 120 l – 129,00 zł brutto

- pojemnika 240 l – 186,00 zł brutto


Infrastruktura i Środowisko Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Słupsk
Wirtualny Spacer - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
Porządne Pomorze
liczba odwiedzin: 3300640
© infocity

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112, centrala 59 843-40-22, 59 843-40-23, 59 843-40-93 fax 59 841-71-49
Wywóz odpadów 59 843-23-05, 59 843-40-22 w. 245, 246, Biuro Obsługi Klienta 59 843-40-22 w. 268, 247, 248, 253, 254, 279
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl