niedziela, 23 września 2018
aktualności|galerie | napisali o nas|kontakt|przydatne linki
 

Eko-Słownik

A[2011-05-16]
A
Antropopresja - różnorodny wpływ działalności gospodarczej człowieka na stan środowiska. Postęp naukowo-techniczny prowadzi do przekształcenia środowiska przyrodniczego. Niektóre gatunki roślin i zwierząt potrafią się przystosować do nowych warunków, inne giną, a ich miejsce zajmują nowe gatunki.

Azbest - grupa wielu minerałów krzemianowych, tworzących włókna cechujące się dużą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych. Włókna azbestu mogą wywoływać nowotwory.
B[2011-05-16]
B
Biocenoza - zespół populacji różnych gatunków zwierząt i roślin, który powiązany jest ze sobą zależnościami pokarmowymi oraz konkurencją biologiczną wewnątrzgatunkową i międzygatunkową. Biocenoza jest żywą częścią ekosystemu. Wyróżnia się w niej trzy współzależne grupy organizmów: producentów, konsumentów i reducentów.

Biodegradacja - biochemiczny rozkład szkodliwych substancji organicznych na prostsze związki przeprowadzony przez organizmy żywe.

Biogaz, gaz wysypiskowy - łatwopalny gaz zawierający około 60 % metanu, który powstaje podczas fermentacji beztlenowej świeżego obornika lub innych substancji organicznych. Wykorzystuje się go głównie jako paliwo do napędu generatorów prądotwórczych i napędu samochodów oraz jako źródło energii do ogrzewania wody.

Biomasa - są to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności odpady rolnicze

Bioodpady – są to odpady ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu np. odpady żywności, odpady ogrodowe, papier

Bioróżnorodność - rozmaitość form i struktur żywej materii na wszystkich poziomach organizacji przyrody, obejmująca różnorodność: ekosystemów, gatunkową i wewnątrzgatunkową

Biosfera - przestrzeń zamieszkana przez organizmy żywe.
C[2011-05-16]
C
Ciepło odpadowe - ciepło powstające w procesach przetwarzania energii w urządzeniach energetycznych i oddawane do otoczenia.. Ciepło odpadowe wykorzystuje się do ogrzewania budynków produkcyjnych, magazynowych i biurowych oraz podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.

Czynnik zanieczyszczający środowisko - substancja lub rodzaj energii wpływający negatywnie na jakość środowiska człowieka, np. kwaśne deszcze, osady, pyły, gazy: SOx, NOx.

Czynniki ekologiczne - uwarunkowania i zachodzące w środowisku procesy, wpływające na bytowanie i rozwój organizmu. Określają tempo i efektywność procesów biologicznych. Do czynników ekologicznych zalicza się czynniki fizykochemiczne (temperatura, światło, tlen, woda, sole mineralne, dwutlenek węgla) i biologiczne.
D[2011-05-16]
D
Degradacja środowiska - pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego spowodowane zaburzeniem naturalnych struktur i mechanizmów przyrodniczych, np. zanieczyszczenie gleby i powietrza, susze, erozje itp.

Dewastacja środowiska - zniszczenie środowiska przyrodniczego na określonym obszarze; występowanie nieodwracalnych zmian w strukturze i funkcjonowaniu mechanizmów przyrodniczych.

Dziura ozonowa - obszar w warstwie atmosfery ziemskiej (ozonosferze), w którym wystąpiło zmniejszenie zawartości ozonu w wyniku zwiększenia stężenia aerozoli technicznych w atmosferze. Warstwa ozonu pochłania promieniowanie nadfioletowe i tym samym chroni organizmy żywe przed jego szkodliwym działaniem.

E[2011-05-16]
E
Edukacja ekologiczna, edukacja środowiskowa - koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa na rzecz kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego.
Podstawowe cele edukacji ekologicznej to:
- poznanie motywów i sposobów ochrony środowiska,
- wyrobienie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach,
- przewidywanie i ocena pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka,
- kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk i obiektów w środowisku człowieka

Efekt cieplarniany - zjawisko ocieplenia atmosfery (klimatu) wywołane wzrostem zanieczyszczeń związkami chemicznymi, głównie dwutlenkiem węgla. Do gazów cieplarnianych zaliczają się:
a) dwutlenek węgla CO2,
b) metan CH4,
c) podtlenek azotu N2 O,
e) perfluoropochodne związki węgla PFC , ropopochodne PFCs, i inne.

Ekologia - nauka biologiczna badająca wzajemne stosunki między organizmami lub zespołami organizmów a otaczającym je środowiskiem. Zajmuje się ekosystemami, ich wewnętrzną strukturą, funkcjonowaniem i ewolucją, tj. bada miejsce zamieszkania i przystosowanie się organizmu do przyrodniczego środowiska. Ekologia tworzy teoretyczne podstawy nauki o kształtowaniu środowiska przyrodniczego. Przedmiotem ekologii jest także wpływ działalności człowieka na środowisko, poszukiwanie metod zapobiegania dewastacji środowiska, tzn. obejmuje również zagadnienia ochrony środowiska.. Ekologia jest rozległą dziedziną wiedzy powiązaną ze wszystkimi dziedzinami biologii oraz z chemią, fizyką, geografią, klimatologią, matematyką, a także z ochroną środowiska.

Ekologia krajobrazu - dział ekologii zajmujący się badaniem wzajemnej zależności między ekosystemami, które tworzą krajobraz. Daje podstawy racjonalnej gospodarki zasobami przyrody.

Ekologia społeczna, ekologia człowieka - dział ekologii zajmujący analizą przestrzennego zorganizowania społeczności ludzkich oraz wzajemnego wpływu zachodzącego między przestrzenną organizacją wspólnot lokalnych a zachowaniem i działaniem jednostek. Obejmuje to także badanie wpływu środowiska naturalnego na społeczeństwo.

Ekorozwój - rozwój społeczno-gospodarczy oparty na kryteriach ekologicznych. Nie powoduje szkód w środowisku, uwzględnia uwarunkowania przyrodnicze i chroni podstawowe procesy ekologiczne. Celem ekorozwoju jest dążenie do zachowania równowagi ekologicznej w ekosystemach przy jednoczesnym zapewnieniu dobrobytu obecnym i przyszłym pokoleniom. Dotyczy to zapewnienia określonej jakości środowiska, zapewnienia pożądanego stanu jakości zdrowia społeczeństwa, racjonalizacji gospodarowania zasobami naturalnymi, podejmowania proekologicznych kierunków rozwoju.

Ekosystem - jest to fragment przyrody, którą tworzy zespół współzależnych od siebie organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz przestrzeń fizyczna zajmowana przez te organizmy, wchodzące we wzajemne związki. W każdym ekosystemie zachodzi przepływ energii i obieg materii dzięki istnieniu organizmów należących do trzech podstawowych poziomów troficznych, tj. producentów (syntetyzujących materię organiczną), konsumentów (żywiących się innymi organizmami lub martwą materią organiczną), reducentów (rozkładających martwą materię organiczną, z której uwalniają się nieorganiczne składniki pokarmowe dla producentów). Przykładem ekosystemu może być akwarium, staw, jezioro, pole uprawne, las itp. Granice ekosystemu są płynne, gdyż elementy jednego ekosystemu nakładają się na inny.

Elektrośmieci – to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, którego nie można wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci. Są to zużyte żarówki, zepsute artykuły gospodarstwa domowego np.: lodówki, pralki itp.

Energia alternatywna - energia otrzymywana z innych źródeł niż spalanie węgla, ropy naftowej, gazu, np. energia wody, wiatru, słoneczna.
F[2011-05-16]
F
Fotosynteza - proces biologiczny, w którym przy udziale światła z prostych związków nieorganicznych) są wytwarzane związki organiczne, głównie cukry. Produktem ubocznym tego procesu jest tlen. Związki wytwarzane w procesie fotosyntezy są pierwszym ogniwem w łańcuchu pokarmowym. Stanowią bazę pokarmową dla zwierząt, które produkują bardziej złożone związki organiczne, takie jak wielocukry, białka i tłuszcze.

Freony – związki węgla z fluorem i chlorem powodujące niszczenie warstwy ozonowej. Są stosowane jako czynniki chłodzące w chłodziarkach oraz jako gaz wytłaczający w rozpylaczach aerozolowych.

G[2011-05-16]
G
Gazy składowiskowe – gazy powstające głównie w wyniku procesów biochemicznych (głównie fermentacji beztlenowej) przebiegających w złożu odpadów na składowisku; przeciętnie zawierają 50-60% metanu oraz 49-50% dwutlenku węgla oraz śladowe ilości różnych domieszek m.in. odoroczynnych

Gospodarowanie odpadami –jest to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów
H[2011-05-16]
H
Hałas środowiskowy - hałas występujący w środowisku zewnętrznym, powstały w wyniku działalności człowieka. Wyróżnia się następujące składowe hałasu środowiskowego: hałas drogowy, hałas lotniczy, hałas przemysłowy i hałas szynowy.
K[2011-05-16]
K
Katastrofa ekologiczna - załamanie równowagi dynamicznej ekosystemu środowiska przyrodniczego w stopniu uniemożliwiającym odtworzenie go w wyniku działania naturalnych mechanizmów. Może być wywołana przez czynniki naturalne, np. pożary, osuwiska, wybuchy wulkanów. Czynnikami sprawczymi mogą być również działania cywilizacyjne człowieka, np. osuszenie, nawodnienie terenu, imisje przemysłowe, niszczenie biotopów itp.

Kompost - jest to nawóz organiczny otrzymywany w wyniku częściowego rozkładu tlenowego przez mikroorganizmy różnych materiałów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, których nie można stosować bezpośrednio jako nawozu, takich jak resztki żywności, chwasty, torf itp. Proces kompostowania trwa od 6 tygodni do kilku lat.

Kształtowanie środowiska przyrodniczego - planowe i twórcze oddziaływanie człowieka na środowisko przyrodnicze, w wyniku którego racjonalnie wykorzystywane są jego zasoby. Podstawowymi formami są: rekultywacja, rewaloryzacja, restytucja, pielęgnacja i ochrona zachowawcza.

Kwaśne deszcze - opady atmosferyczne o pH < 5.6 zakwaszone tlenkami siarki i /lub azotu, które są emitowane przez zakłady przemysłowe (elektrownie węglowe, koksownie, huty), spalanie węgla i transport samochodowy.
L[2011-05-16]
L
Liga Ochrony Przyrody - najstarsza polska organizacja powstała w 1928 r. Jej zadaniem jest zachowanie piękna i swoistych cech krajobrazu ojczystego oraz zachowanie stanu pierwotnego Ziemi.
M[2011-05-16]
M

Metan CH4 - W temperaturze pokojowej jest bezwonnym, bezbarwnym i łatwopalnym gazem lżejszym od powietrza. Powstaje w przyrodzie w wyniku beztlenowego rozkładu szczątek roślinnych (np. na bagnach). Uwalnianie metanu do atmosfery związane jest głównie z przemysłem wydobywczym, procesami utylizacji odpadów oraz procesami fermentacyjnymi zachodzącymi w organizmach zwierząt hodowlanych. Jest stosowany jako gaz opałowy i surowiec do syntezy wielu innych związków organicznych.

Monitoring - badanie, analiza i ocena stanu środowiska przyrodniczego w celu obserwacji zachodzących w nim zmian. Może być prowadzony w skali globalnej (światowej), ogólnokrajowej i lokalnej. Obejmuje również prognozowanie zmian środowiska oraz ocenę skuteczności metod jego ochrony. Polega on na ciągłych lub okresowo powtarzalnych pomiarach określonych parametrów fizycznych i obserwacji wybranych cech, właściwości wody, gleby, powietrza.
N[2011-05-16]
N
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, NFOŚiGW - instytucja państwowa realizująca Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej.

Nieodnawialne surowce - surowce naturalne zużywane w różnych dziedzinach gospodarki, np. paliwa kopalne (węgiel, ropa naftowa).

Nieodnawialne źródła energii - źródła energii ulegające wyczerpaniu przez działalność człowieka, np. energia geotermiczna.
O[2011-05-16]
O
Ochrona przyrody - działalność mająca na celu zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników przyrody, np. tworzenie rezerwatów, parków krajobrazowych, narodowych, ochrona gatunkowa roślin i zwierząt, racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi itp.

Ochrona środowiska - dział ochrony przyrody zajmujący się ochroną wód, powietrza i gleby przed ich zanieczyszczeniem, np. ciekami przemysłowymi, środkami ochrony roślin itp. Mówiąc o ochronie środowiska rozumie się przez to podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiające zachowanie bądź przywracanie równowagi przyrodniczej.

Odnawialne surowce - zasoby cechujące się naturalnie stałą dostępnością oraz dostarczające stałych użytków, których konsumpcja nie zagraża przyszłym możliwościom użytkowania, o ile nie zostanie przekroczony próg ich zdolności naturalnego odnawiania się. Są to głównie surowce organiczne roślinne zawierające część energii słonecznej zmagazynowanej dzięki procesowi fotosyntezy. Na przykład: drewno, wierzba energetyczna, biogaz, rzepak do produkcji biopaliwa itp.

Odpady – materiały i substancje stałe lub ciekłe ( z wyjątkiem ścieków) powstałe wskutek działalności człowieka
Kategorie odpadów:
odpady budowlane – pochodzą z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej
odpady ciekłe – występujące w postaci ciekłej, w tym odpady zawierające wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów
odpady komunalne - odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady, które nie zawierają odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
odpady kuchenne – powstają w trakcie przygotowywania posiłków: zawierają odpady spożywcze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady opakowaniowe
odpady medyczne – są to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych
odpady niebezpieczne – odpady, które ze względu na ich toksyczność, zakaźny charakter, radioaktywność, łatwopalność lub inne cechy stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz dla organizmów żywych. Odpady niebezpieczne potencjalnie niszczą środowisko i z tego względu muszą być kontrolowane, są to np. rozpuszczalniki, rtęć, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin, farby, kleje itp.
odpady promieniotwórcze - odpady stałe, ciekłe lub gazowe, zawierające substancje promieniotwórcze lub skażone tymi substancjami, których wykorzystanie jest niecelowe lub niemożliwe. Odpady promieniotwórcze są kwalifikowane ze względu na poziom aktywności lub moc dawki na powierzchni do kategorii odpadów: niskoaktywnych, średnioaktywnych i wysokoaktywnych.
odpady ulegające biodegradacji – są to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów
odpady weterynaryjne – powstają w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.
odpady wielkogabarytowe – ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się w standardowych pojemnikach do gromadzenia odpadów: stare meble, zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, części pojazdów, pnie drzew itp.

Odzysk – są to wszelkie działania niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania

Odzysk energii – jest to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii

Ozon - odmiana Powstaje w ozonosferze pod wpływem działania promieniowania ultrafioletowego. Ozon pochłania promieniowanie UV i ulega rozpadowi, wydzielając duże ilości ciepła. To jedyny gaz w atmosferze, który zatrzymuje nadmiar promieniowania ultrafioletowego. Już od 15 do 50 kilometrów w górę od powierzchni Ziemi ozon staje się pożyteczny, tworząc warstwę ochronną dla życia.

Ozonosfera - warstwa atmosfery ziemskiej o dużej zawartości ozonu (tlenu trójatomowego). Rozciąga się na wysokości 20-50 km. Pełni podstawową funkcję dla życia na Ziemi, ochraniając organizmy przed szkodliwym promieniowaniem nadfioletowym.
P[2011-05-16]
P
Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska - organ kontrolny Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnych, którego oddziały wojewódzkie prowadzą działalność interwencyjną w terenie

PET, politereftalan etylenu - termoplastyczny polimer, stosowany głównie do produkcji opakowań przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a w szczególności napojów, soków, olejów jadalnych. Najczęściej można go spotkać w postaci butelek PET do różnego typu napojów. Jest to stosunkowo drogie tworzywo, ale jego recykling jest bardzo opłacalny.
R[2011-05-16]
R
Recykling - taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

Rekultywacja - przywracanie pierwotnej postaci lub racjonalne zagospodarowanie terenów zniszczonych (zdegradowanych) przez działalność człowieka. Zabieg przywracania zdewastowanym gruntom wartości użytkowych, które mogą być wykorzystane dla celów rolniczych.

Restytucja – przywrócenie przyrodzie gatunku zagrożonego wymarciem, które polega na stworzeniu w wyniku okresowej hodowli, populacji zdolnej do samodzielnego przetrwania i zasiedlenia nią odpowiedniego środowiska.

Rolnictwo ekologiczne - rolnictwo wykorzystujące naturalne mechanizmy przyrodnicze w pielęgnacji roślin i podnoszeniu ich wydajności z równoczesnym podnoszeniem żyzności gleb i walorów zdrowotnych produktów rolnych.
S[2011-05-16]
S
Skażenie środowiska - szkodliwe zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby i organizmów żywych. Występuje na skutek niewłaściwego działania człowieka lub w wyniku niekorzystnych zjawisk w przyrodzie, np. wulkany.

Składowisko odpadów - obiekt budowlany przeznaczony do składowania

Smog - zanieczyszczone powietrze stanowiące mieszaninę dymu i spalin z mgłą, które występuje w wielkich miastach i osiedlach przemysłowych.

Sortowanie śmieci -proces odzyskiwania ze śmieci surowców wtórnych, takich jak papier, szkło, tworzywo sztuczne, metale itp.

Spalarnia odpadów – jest to zakład lub jego część przeznaczona do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem lub bez odzysku energii cieplnej, obejmujące specjalne instalacje i urządzenia

Stan środowiska - aktualna sytuacja środowiska o określonych cechach ilościowych i jakościowych. Środowisko pod wpływem różnych czynników może ulegać zmianie.
Ś[2011-05-16]
Ś
Ścieki - woda zawierająca zanieczyszczenia pochodzące z procesów przemysłowych, z gospodarstw domowych lub opadów atmosferycznych.

Środowisko - ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, krajobraz, klimat oraz pozostałe elementy różnorodności biologicznej, a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi elementami.

Środowisko naturalne - środowisko, w którym nie wystąpiło przekształcenie w wyniku działalności człowieka.

Świadomość ekologiczna - postawa człowieka cechująca się odpowiedzialnością za stan przyrody, która wynika z rzetelnej wiedzy o niej i determinacji do jej zachowania w stanie pierwotnym. Jej wyznacznikiem jest szacunek do przyrody, przestrzeganie zasad ochrony przyrody, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska itp.
T[2011-05-16]
T
Tworzywa sztuczne - materiały, których podstawowym składnikiem są syntetyczne lub naturalne związki wielkocząsteczkowe z dodatkiem napełniaczy, zmiękczaczy, stabilizatorów i barwników.
U[2011-05-16]
U
Unieszkodliwianie odpadów – polega na poddaniu odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska

Utylizacja - proces przetwarzania śmieci i odpadów w celu ich wykorzystania jako surowców wtórnych. Stosuje się do tego celu metody mechaniczne, fizyczne, chemiczne i biologiczne.

Użytki ekologiczne - pozostałości ekosystemów chronione w celu zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowisk, np. kępy drzew, bagna, naturalne zbiorniki wodne.
W[2011-05-16]
W
Wysypiska dzikie - nieprzygotowane pod względem technicznym miejsca, w których gromadzone są odpady bez zgody odpowiednich władz, np. lasy, wąwozy.
Z[2011-05-16]
Z
Zanieczyszczenie - składniki niepożądane, np. spaliny w powietrzu, metale ciężkie w glebie itp. w określonej substancji naturalnego środowiska; zakłócają równowagę biologiczną, wywołaną niekorzystnymi zmianami fizycznymi i chemicznymi właściwościami powietrza, wody, gleby i organizmów żywych. Przez zanieczyszczenie rozumie się emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia człowieka lub stanu środowiska, powodować szkodę w dobrach materialnych, pogarszać walory estetyczne środowiska lub kolidować z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska.

Zasoby nieodnawialne - zasoby istniejące na Ziemi w ograniczonych ilościach, które mogą być użyte przez człowieka jeden raz, np. paliwa kopalne.

Zasoby odnawialne - zasoby, złoża, źródła niewyczerpujące się podczas eksploatacji, np. energia Słońca, wiatru, pływów morskich, rośliny uprawne, zwierzęta hodowlane itp.

Zasoby przyrody -składniki materii i energii wykorzystywane dla potrzeb człowieka. Wyróżnia się zasoby odnawialne (wiatr, woda) i zasoby nieodnawialne (węgiel, ropa naftowa). Do zasobów naturalnych zalicza się również elementy środowiska wpływające na rozwój duchowy i estetyczny człowieka, np. urocze krajobrazy, groty podziemne itp.

Zrównoważony rozwój - rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń (wg Prawa Ochrony Środowiska).
Infrastruktura i Środowisko Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów
Słupsk
Wirtualny Spacer - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie
Porządne Pomorze
liczba odwiedzin: 3300789
© infocity

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Szczecińska 112, centrala 59 843-40-22, 59 843-40-23, 59 843-40-93 fax 59 841-71-49
Wywóz odpadów 59 843-23-05, 59 843-40-22 w. 245, 246, Biuro Obsługi Klienta 59 843-40-22 w. 268, 247, 248, 253, 254, 279
e-mail: sekretariat@pgkslupsk.pl