PREZENTACJA INTERAKTYWNA
WIRTUALNY SPACER
ANKIETA
Wspólnie dbamy o środowisko

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w  Słupsku realizowało zadanie pn. : „Zamknięcie i rekultywacja wydzielonej części „starego” składowiska odpadów w m. Bierkowo",

zgodnie z umową nr WFOŚ/P/46/2014 z dnia 06.08.2014r.

Termin realizacji zadania od 21 marca 2014 do 30 września 2015r.

Łącznie zrekultywowano powierzchnię 2,30 ha. 

  

Grunty składowisk odpadów komunalnych po zakończeniu ich eksploatacji wymagają, jak wszystkie nieużytki rekultywacji i ponownego zagospodarowania. Zadaniem rekultywacji jest odtworzenie poprzez całokształt działań starych lub stworzenia nowych walorów użytkowych terenu zajętego przez wysypisko odpadów. Przywrócenie gruntom właściwości użytkowych ma na celu stworzenie na rekultywowanym terenie warunków siedliskowych dla roślin.

Głównym celem projektu rekultywacji było przywrócenie walorów przyrodniczych terenom po zamknięciu starej części  składowiska eksploatowanej w latach 1985-1999, co oznacza, że w perspektywie kilku lat nie będzie różnicy między dawnym składowiskiem, a zielonym terenem otaczającym.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku planuje przekształcenie rekultywowanych terenów na ścieżki edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ten sposób korzyści będą podwójne: zdrowsze otoczenie i wzrost świadomości ludzi w dziedzinie ekologii, a szczególnie gospodarowania odpadami.

Koszt kwalifikowany zadania - 485 486,00 zł
Dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku - 246 810,00 zł