PREZENTACJA INTERAKTYWNA
WIRTUALNY SPACER
ANKIETA
Wspólnie dbamy o środowisko

INFORMACJE O PROJEKCIE

"Modernizacja sortowni odpadów selektywnie zebranych tworzyw sztucznych i makulatury” na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.

W ramach projektu planuje się:
- dostosowanie istniejącego budynku sortowni surowców wtórnych oraz przylegającej do niego wiaty, w której aktualnie znajduje się sortownia papieru,
-wykonanie linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów zapewniającej przetwarzanie i
przepustowość min. 3 Mg/godz. (dla odpadów tworzywowych), min. 4 Mg/godz. (dla mieszaniny tworzyw i papieru) oraz min. 5 Mg/godz. (dla odpadów
papieru),
- automatyzację optycznego sortowania folii PE lub papieru oraz tworzyw twardych z umożliwieniem manualnego doczyszczania i rozsortowywania w
kabinach sortowniczych celem zapewnienia wysokiej jakości frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu.
- Zakup wózka widłowego do obsługi sortowni oraz niezbędnych pojemników.
Przeprowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej.
Celem projektu będzie będzie uzyskanie zwiększonej ilości wysortowanych odpadów opakowaniowych z papieru i tworzyw sztucznych w celu ich
recyklingu.

Wartość ogółem 18 726 540,89 zł brutto

Dofinansowanie 12 960 496,55 zł

Celem projektu jest osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych wskazanych w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 grudnia 2016 r.w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U.2016.2167.)
Efektem projektu będzie uzyskanie 50% odzysku w roku 2022 takich odpadów jak papier i tworzywa sztuczne.
Efektem inwestycyjnym będzie dostosowanie istniejącego budynku sortowni surowców wtórnych oraz przylegającej do niego wiaty (w której aktualnie
znajduje się sortownia papieru) i montaż linii technologicznej odpadów selektywnie zbieranych. Zostanie wykonana linia technologiczna sortowania
odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki zapewniająca przetwarzanie i przepustowość min. 3 Mg/godz. (dla odpadów tworzywowych),
min. 4 Mg/godz. (dla mieszaniny tworzyw i papieru) oraz min. 5 Mg/godz. (dla odpadów papieru). Wykonana będzie także automatyzacja optycznego
sortowania folii PE, papieru oraz tworzyw twardych z umożliwieniem manualnego doczyszczania i rozsortowywania w kabinach sortowniczych celem
zapewnienia wysokiej jakości frakcji surowcowych kierowanych do recyklingu. Zakupione zostaną niezbędne pojemniki oraz wózek widłowy.
W ramach zaplanowanej akcji edukacyjno ekologicznej zostanie podniesiony poziom wiedzy społeczeństwa na temat gospodarowania odpadami.
Lista wskaźników produktu projektu:
1.Liczba wspartych obiektów gospodarowania odpadami - szt 1.
2.Liczba wspartych instalacji do gospodarowania odpadami - szt 1.
Lista wskaźników rezultatu projektu.
1. Moc przerobowa wspartych instalacji do gospodarowania odpadami - 6000 Mg/rok.