PREZENTACJA INTERAKTYWNA
WIRTUALNY SPACER
ANKIETA
Wspólnie dbamy o środowisko

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt zakłada wdrożenie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, intensyfikację odzysku i recyklingu odpadów oraz ich unieszkodliwianie w procesach innych niż składowanie, a także likwidację zagrożeń, wynikających ze składowania odpadów zgodnie z krajowym i wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

Inwestycja obejmowała:

    Wykonanie instalacji do kompostowania odpadów komunalnych. W jej skład wchodzą:

        Kompostownia
        Plac intensywnego dojrzewania kompostu
        Boks na odpady zielone

    Rozbudowa i modernizacja sortowni odpadów zmieszanych. W ramach prac instalacja została wyposażona w:

        Trzy sortery optoelektroniczne
        Rozrywarkę do worków
        Dodatkową prasę
        Nowe kabiny sortownicze i taśmociągi
 

Inwestycja obejmowała także uzupełnienie wyposażenia Zakładu, poprzez zakup ładowarki kołowej, sita mobilnego oraz pojemników na odpady niebezpieczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Po realizacji projektu można oczekiwać następujących efektów:

- oszczędności zasobów, dzięki zwiększeniu ilości i jakości odzyskiwanych surowców wtórnych i przekazaniu ich do ponownego wykorzystania,
- zmniejszenia zagrożenia dla środowiska poprzez ograniczenie nieplanowanego składowania substancji niebezpiecznych znajdujących się w masie odpadów zmieszanych trafiających do RIPOK Bierkowo,
- zmniejszenie ilości składowanych odpadów spowoduje wolniejsze zapełnianie kwater składowych, co przyczyni się do zaoszczędzenia terenu, który miałby być wykorzystany na nowe kwatery, oszczędności na kosztach inwestycyjnych związanych z budową nowych kwater, a także oszczędności na kosztach rekultywacji,
- redukcję kosztów eksploatacyjnych w przeliczeniu na 1 Mg odzyskanego surowca wtórnego,
- odzysk wysokokalorycznej frakcji energetycznej do produkcji paliwa alternatywnego,
- zapewnieni ciągłości i stabilności pracy instalacji,
- uzyskanie stabilizatu/kompostu z frakcji podsitowej 0-80 mm z sortowania odpadów
 - komunalnych i odpadów biodegradowalnych pochodzących z selektywnej zbiórki, spełniającego parametry procesowe określone w rozporządzeniu o MBP, pozwoli na zmniejszenie kosztów rekultywacji składowiska,
- obniżenie kosztów alternatywnych ponoszonych przez gminy dzięki uniknięciu naliczeniu kar; gmina, która nie wykonuje obowiązku osiągnięcia określonych poziomów recyklingu, odzysku i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów oraz nie wykonuje obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania podlega naliczeniu kar; szacuje się, że wartość kar mogłaby osiągnąć ok. 500 tys. zł rocznie.
- Na realizację projektu otrzymaliśmy dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Oś Priorytetowa II Gospodarka Odpadami i Powierzchni Ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia z Zakresu Gospodarki Odpadami Komunalnymi ze Szczególnym Uwzględnieniem Odpadów Niebezpiecznych. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 23 grudnia 2015 r.

 

 

Koszt całkowity projektu - 25 566 464,89 zł
Wydatki kwalifikowalne - 11 512 425,28 zł
Kwota dotacji - 9 785 561,48 zł

Przyznane dofinansowanie (EDB) - 9 785 561,48 zł, stanowiące 85% wydatków kwalifikowanych